Эрх бүхий төлөөлөгч

Polytech International INC-ийн LOA.

Yingdian (Шанхай) Supply Chain Co., Ltd-ийн LOA.